สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 4357  ตอบ 21  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 187  ตอบ 0  
บ.เอนนี่แวร์ ทูโก ต้องการรับสมัครคนถ่ายรูปตรวจสภาพรถ ใน อ.วังชิ้นครับ (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 329  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 351  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 343  ตอบ 0  
เผาขยะในชุมชนนาใหม่ (27 ต.ค. 2558)    อ่าน 572  ตอบ 0  
ฝากเพจด้วยน่ะค่ะ (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 726  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 669  ตอบ 0  
ทำไมรถ บขส.ไม่จอดที่สถานีจอด "ลานคนวัง" (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 769  ตอบ 1  
ปิดหูปิดตา (4 ส.ค. 2557)    อ่าน 911  ตอบ 0  
ความรับผิดชอบ (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 860  ตอบ 0  
งานแข่งเรือมีถึงวันที่เท่าไร (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 842  ตอบ 0  
โอนย้าย (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 2402  ตอบ 9  
คนงาน (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 1042  ตอบ 3  
ร้าน เพื่อนดีไซน์ ทำป้ายไวนิล (29 ต.ค. 2556)    อ่าน 1134  ตอบ 0  
 
ทต.วังชิ้น สำนักงานจัดหางานแพร่ เปิด สาขาวังชิ้น ติดต่อที่ สนง.เทศบาลตำบลวังชิ้น (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 4357  ตอบ 21
ทต.ร้องกวาง สอบถาม (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 163  ตอบ 1
อบต.ต้าผามอก ผลอนุมัติเงินสงเคราะห์เด็ก (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.น้ำเลา สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง การห้ามประชาชนเข้าป่า หรือพื้นที่ทำกิน ในระหว่างวันที่อ25-31 มีนาคม2561 (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 2
อบต.ตำหนักธรรม โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 188  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 มี.ค. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 0
อบต.เตาปูน การทำงานของ พนักงานเก็บขยะอบต.เตาปูน (7 มี.ค. 2561)    อ่าน 159  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม ขอร้องเรียนเรื่องเก็บขยะตำบลท่าข้าม (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 142  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ขอความอณุเคราะช่วยเอารถพลังแสงอาทิตย์ออกไปหยุดช่วยสูบน้ำนาปรัง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 601  ตอบ 1
อบต.ต้าผามอก ถนนเข้าบ้านอิมอรัญและฝุ่นละออง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 564  ตอบ 1
อบต.ต้าผามอก ช่วยแก้ไขปัญหาไม่น้ำใช้ พื้นที่บ้านปง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 577  ตอบ 1
 
 
อบต.แม่ทราย โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเ [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สรอย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ ตำบลสรอย อำเ [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 
  คุณอยากให้ ทต.วังชิ้น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 20 พ.ค. 2554

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในเขตเทศบาลตำบลวังชิ [ 10 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
้เทศบาลตำบลวังชิ้น ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีตถนนภายในเขต [ 3 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 11 

ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์

ศาลเจ้าพ่อวัวผาเลีย

 
ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว1483  [ 22 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1489  [ 22 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน กศ. มท 0816.3/ว1481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก "โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 สน.คท. มท 0808.2/ว1461  [ 21 พ.ค. 2561 ]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว1460  [ 21 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 สล.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1462  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1441  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1448  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งแนวทางการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก) ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด กศ. มท 0816.4/ว1416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1403 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1404  [ 16 พ.ค. 2561 ]
พร0023.2/ว1953 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Acti [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว181 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว1952 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นม [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว1937-21พค61 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว180-18พค61 เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณโึรงการอาหารกลางวันและโครงการอาหาร [ 18 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว1930-18พค61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนท [ 18 พ.ค. 2561 ]     
พร0023.5/ว1924-18พค61 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปก [ 18 พ.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1914] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื [ 17 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1908] การขอรับการสนับสนนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเ [ 17 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.2/ว174] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.2/ว173] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.2/ว1884] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรป [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว178] โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1885] โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว177] จัดทำหนังสือข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว176] ส่งรายละเอียดที่ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว175] การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.2/ว1865] การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด [ 15 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1867] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม [ 15 พ.ค. 2561 ]   
[พร0023.3/ว1866] ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ [ 15 พ.ค. 2561 ]   

 
 
 
 
   
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
จำนวนผู้เข้าชม 2,318,978 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.