การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวด 3 การจัดการข้อร้องเรียน
3.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อ อปท.ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1) มีการมอบหมายหน่วยงาน/จนท.รับผิดชอบของหน่วยงาน
  2) คำสั่งแต่งตั้งจนท.รับผิดชอบ
  3) ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
  4) หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
3.2 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1) การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนสำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน
  2) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  3) ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือจังหวัด
  หมวด 4 การบริการของประชาชน
4.1 การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
  1) แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
  2) การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือคนชราดังต่อไปนี้
  - มีเก้าอี้รับรองประชาชนผู้รับบริการ
  - มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และชัดเจน รวมทั้งที่ตั้งของจุดให้บริการ
  - มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางติดต่อ
  - มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล
  - มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ (มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ)
  - มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
  - ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
  - มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน
  - มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ
  - มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
  - มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
  - มีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ
  - ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน
  - มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
  - มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
  - มีจุดแลกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร