หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
   
 
 
 
 
 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 
แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ
 
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาเขตเทศบาลตำบลวังชิ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
 
แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
แนวทางการส่งเสริมการกีฬา และสร้างสุขภาพ
 
แนวทางการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม นักการเมือง ผู้นำชุมชน และประชาชน
 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
 
แนวทางการพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย
 
สงวนสิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
จำนวนผู้เข้าชม 3,593,336 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.